AGB

Algemene voorwaarden van Stahlkunst Keser

§ 1 Toepasselijkheid op ondernemers en begripsomschrijvingen

(1) De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB).

§2 Sluiting van een overeenkomst, opslag van de tekst van de overeenkomst

(1) Voor bestellingen via onze internetwinkel https://stahlkunst.de gelden de volgende regels voor het afsluiten van het contract.

(2) In geval van sluiting van het contract treedt het contract in werking met

Stahlkunst Keser
Veysel Keser
Resi-Quint-Straße 8
D-52477 Alsdorf

wordt gesloten.

(3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door het bestellen van de gewenste goederen doet de consument een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

De aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of in tekstvorm of door toezending van de bestelde goederen binnen twee weken. Na het vruchteloos verstrijken van de termijn wordt het aanbod geacht te zijn verworpen.

(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze internetshop gelden de volgende regels: De consument doet een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door het succesvol afronden van de bestelprocedure in onze internetshop.

De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

1) Het selecteren van de gewenste goederen
2) Het bevestigen door te klikken op de knop "Kopen"
3) Het controleren van de gegevens in het winkelmandje
4) Het drukken op de knop "Afrekenen"
5) Het inloggen op de internetwinkel na registratie en het invoeren van de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord).
6) De ingevoerde gegevens nogmaals controleren of corrigeren.
7) Het bindend maken van de bestelling door op de knop "bestellen met kosten" of "kopen" te klikken.

Vóór de bindende verzending van de bestelling kan de consument terugkeren naar de internetpagina waarop de gegevens van de klant zijn geregistreerd en invoerfouten corrigeren of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten door op de "Terug"-knop te drukken die zich in de door hem gebruikte internetbrowser bevindt nadat hij zijn gegevens heeft gecontroleerd. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk met een automatisch gegenereerde e-mail (ontvangstbevestiging). Dit vormt geen aanvaarding van het aanbod. De aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk, in tekstvorm of door toezending van de bestelde goederen binnen een week.

(5) Opslag van de contracttekst voor bestellingen via onze internetwinkel : Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail toe. U kunt de AV ook altijd bekijken op https://stahlkunst.de/agb. U kunt uw bestellingen uit het verleden bekijken in onze klantenzone onder Mijn account --> Mijn bestellingen.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en andere prijsbestanddelen. Eventuele verzendkosten worden toegevoegd. Op zendingen naar niet-EU-landen kunnen douanerechten en buitenlandse belasting over de toegevoegde waarde van toepassing zijn.

(2) De consument heeft de mogelijkheid van vooruitbetaling, automatische incasso, PayPal, kredietkaart (Visa, Mastercard), Stripe en Klarna.

(3) Indien de consument heeft gekozen voor vooruitbetaling, verbindt hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

§4 Levering

(1) Tenzij wij in de productomschrijving duidelijk anders hebben vermeld, zijn alle door ons aangeboden artikelen gereed voor onmiddellijke verzending. De levering geschiedt uiterlijk binnen 2 - 4 werkdagen. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag na de betalingsopdracht aan de met de overschrijving belaste bank en bij alle andere betalingswijzen op de dag na het sluiten van het contract. Valt de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering, dan eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte goed gaat pas over op de koper wanneer het goed aan hem wordt overhandigd, zelfs in geval van verkoop door verzending.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de goederen totdat de koopprijs volledig is betaald.

****************************************************************************************************

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht voor consumenten

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen

Stahlkunst Keser
Veysel Keser
Resi-Quint-Straße 8
D-52477 Alsdorf
E-mail o.keser@stahlkunst.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 30 dagen opstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

****************************************************************************************************

§7 Annuleringsformulier

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

Naar:
Staalkunst Keser
Veysel Keser
Resi-Quint Street 8
D-52477 Alsdorf
E-mail o.keser@stahlkunst.de

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

Adres van de consument(en)

_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

__________________

Datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Contracttaal

Alleen het Duits is beschikbaar als contracttaal.