AGB

Allmänna villkor för Stahlkunst Keser

1 § Tillämplighet gentemot entreprenörer och definitioner av termer

(1) Följande allmänna affärsvillkor gäller för alla leveranser mellan oss och en konsument i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen.

En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans eller hennes näringsverksamhet eller till hans eller hennes självständiga yrkesverksamhet (§ 13 BGB).

§2 Ingående av avtal, lagring av avtalstexten

(1) Följande bestämmelser om ingående av avtal gäller för beställningar som görs via vår internetbutik https://stahlkunst.de .

(2) Om avtalet ingås skall avtalet träda i kraft med

Stahlkunst Keser
Veysel Keser
Resi-Quint-Straße 8
D-52477 Alsdorf

ska ingås.

(3) Presentationen av varorna i vår Internetbutik utgör inte ett juridiskt bindande avtalserbjudande från vår sida, utan är endast en icke-bindande inbjudan till konsumenten att beställa varor. Genom att beställa de önskade varorna lämnar konsumenten ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.

Accept av erbjudandet skall ske skriftligen eller i textform eller genom att skicka den beställda varan inom två veckor. Efter fruktlös utgång av tidsfristen skall erbjudandet anses ha avvisats.

(4) Vid mottagande av en beställning i vår internetbutik gäller följande bestämmelser: Konsumenten lämnar ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal genom att framgångsrikt slutföra det beställningsförfarande som tillhandahålls i vår Internetbutik.

Beställningen görs i följande steg:

1) Val av önskad vara
2) Bekräftelse genom att klicka på knappen "Köp"
3) Kontroll av uppgifterna i varukorgen
4) Tryck på knappen "Checkout"
5) Inloggning i Internetbutiken efter registrering och inmatning av inloggningsuppgifterna (e-postadress och lösenord).
6) Kontrollera igen eller korrigera respektive inmatade data.
7) Bindande överlämnande av beställningen genom att klicka på knappen "Beställ med kostnader" eller "Köp".

Innan beställningen skickas kan konsumenten gå tillbaka till den webbsida där kundens uppgifter finns registrerade och korrigera inmatningsfel eller avbryta beställningsprocessen genom att stänga webbläsaren genom att trycka på knappen "Tillbaka" som finns i den webbläsare som konsumenten använder efter att ha kontrollerat sina uppgifter. Vi bekräftar mottagandet av beställningen omedelbart genom ett automatiskt genererat e-postmeddelande (mottagningsbekräftelse). Detta utgör inte ett godkännande av erbjudandet. Accept av erbjudandet ska ske skriftligen, i textform eller genom att skicka de beställda varorna inom en vecka.

(5) Lagring av avtalstexten vid beställningar via vår Internetbutik: Vi lagrar avtalstexten och skickar beställningsuppgifterna och våra allmänna villkor till dig via e-post. Du kan också när som helst läsa de allmänna villkoren på https://stahlkunst.de/agb. Du kan se dina tidigare beställningar i vårt kundområde under Mitt konto --> Mina beställningar.

§3 Priser, fraktkostnader, betalning, förfallodag

(1) De angivna priserna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt och andra priskomponenter. Eventuella fraktkostnader tillkommer. Tullavgifter och utländsk mervärdesskatt kan tillkomma vid leveranser till länder utanför EU.

(2) Konsumenten har möjlighet till förskottsbetalning, direktdebitering, PayPal, kreditkort (Visa, Mastercard), Stripe och Klarna.

(3) Om konsumenten har valt förskottsbetalning förbinder han sig att betala köpeskillingen omedelbart efter det att avtalet har ingåtts.

§4 Leverans

(1) Om vi inte tydligt har angett något annat i produktbeskrivningen, är alla artiklar som erbjuds av oss redo för omedelbar leverans. Leverans sker senast inom 2 - 4 arbetsdagar. Vid förskottsbetalning börjar leveranstiden dagen efter betalningsordern till den bank som fått uppdraget med överföringen och för alla andra betalningsmetoder dagen efter avtalets ingående. Om tidsfristen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag på leveransplatsen, slutar tidsfristen nästa arbetsdag.

(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan övergår inte till köparen förrän varan överlämnats till köparen, även vid försäljning genom leverans.

§5 Bevarande av titel

Vi behåller äganderätten till varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

****************************************************************************************************

§6 Kundens ångerrätt i egenskap av konsument:

Ångerrätt för konsumenter

Konsumenter har ångerrätt enligt följande bestämmelser, enligt vilka en konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans näringsverksamhet eller till hans självständiga yrkesverksamhet:

Avbokningsregler

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet inom 30 dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör har eller har fått varan i sin besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss

Stahlkunst Keser
Veysel Keser
Resi-Quint-Straße 8
D-52477 Alsdorf
E-post o.keser@stahlkunst.de

genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) av ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda det bifogade formuläret för återkallelse av avtalet för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.

Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal ska vi utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du frånträder detta avtal betala tillbaka alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder). För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast 30 dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på 30 dagar.

Du skall bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Slut på avbokningsreglerna

****************************************************************************************************

§7 Formulär för avbokning

Exempel på annulleringsformulär

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).

Till :
Stålkonst Keser
Veysel Keser
Resi-Quint Street 8
D-52477 Alsdorf
E-post o.keser@stahlkunst.de

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)

_____________________________________________________

Beställd den (*)/ mottagen den (*)

__________________

Konsumentens/konsumenternas namn

_____________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas adress

_____________________________________________________

Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid anmälan på papper)

__________________

Datum

__________________

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

§8 Garanti

De lagstadgade garantibestämmelserna gäller.

§9 Avtalsspråk

Endast tyska är tillgängligt som avtalsspråk.