Avbokningsregler

En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans eller hennes näringsverksamhet eller till hans eller hennes självständiga yrkesutövning.

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, har tagit eller har tagit varorna i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Stahlkunst Keser, Resi-Quint-Straße 8, 52477 Alsdorf, telefonnummer: 015739074155 , e-postadress: kundenservice@stahlkunst.de) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade modellen för ångerblankett för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt. För att ångerfristen ska iakttas är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du frånträder detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar. Du ska bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver endast betala för eventuell värdeminskning av varorna om denna värdeminskning beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

 

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för avtal

- för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;

Ångerrätten upphör att gälla i förtid när det gäller avtal

- för leverans av varor om dessa på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen;

 

Exempel på annulleringsformulär

 

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).

Till
Företag
Stahlkunst Keser
Resi-Quint-Straße 8
52477 Alsdorf

E-postadress: kundenservice@stahlkunst.de

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)

- Beställd den (*)/ mottagen den (*)

- Konsumentens/konsumenternas namn

- Konsumentens/konsumenternas adress

- Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid anmälan på papper)

- Datum
-------------
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.